سقف های کاذب ای پلاس

ساختار های سقف کاذب به سه دسته تقسیم میشوند :

1- سقف کاذب به صورت تایل 60 در60 با سازه فلزی کلیک و ملزومات

2- سقف کاذب با صفحات روکشدار گچی با سازه  پروفیل گالوانیزه و ملزومات

3-سقف کاذب با صفحات مسلح سیمانی با سازه پروفیل گالوانیزه و ملزومات