تایل گچی ساده

چگونگی پیدایش تایل گچی ای جی وی+ مخترع و اولین کشور تولیدکننده

/how-gypsum-tiles-came-about-the-inventor-and-the-first-producing-country

برای اولین بار تایل گچی توسط آگوستین ساکت آمریکایی استفاده شد. آگوستین ساکت صاحب کارخانه کاغذ سازی بود و در سال ۱۸۹۴ کاربرد جدیدی برای کاغذ ابداع کرد.