دیوار کاذب آکوستیک

مقاومت دیوار کاذب با صفحات گچی در برابر زلزله چگونه است؟

/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

دیوار کاذب با صفحات گچی مقاومت بسیار خوبی در برابر زلزله دارد و علاوه ‌بر افزایش زیبایی ظاهری محیط، در ایمن‌سازی ساختمان نقش قابل توجهی خواهند داشت.