سقف کاذب گچی

چرا باید از دیوار پیش ساخته ای جی وی استفاده کنیم ؟

/post-82

دیوار پیش ساخته ای جی وی تحولی تکان دهنده در صنعت سبک سازی ساختمان ،فرمول های محاسباتی را با دیوار پیش ساخته ای جی وی جا به جا کنید.باید ها ونباید های دیوارپیش ساخته را بدانید.