سپری تایل

سپری و سازه سقف کاذب ای جی وی.تلفن 02191693121

/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8

تنوع رنگی در سپری و سازه سقف کاذب یکی از جنبه‌های مهم و جذاب در طراحی داخلی و خارجی فضاها است که تأثیر مستقیمی بر جذابیت محیط دارد.