یوز ایرانی

خطراتی که یوزپلنگ ایرانی را تهدید می‌کند؟

/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F

چه خطراتی برای یوزپلنگ ایرانی در طبیعت وجود دارد؟ یوزپلنگ ایرانی به عنوان یک گونه مهم در معرض خطر است. تخریب محیط زیست، شکار غیرقانونی، کاهش تعداد طعمه و افترا به اراضی طبیعی از جمله تهدیداتی هستند که این حیوان با آنها روبرو است.